กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิ่ง

นางสาวนภาภรณ์ รักษามาตย์

นางสาวศศิธร ใจพินิจ
ครูผู้ช่วย