พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
 
พันธกิจ
1.      พัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรมนำความรู้  และประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.    
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3.   
จัดแหล่งเรียนรู้  ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  และส่งเสริมการ  เรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.   
ส่งเสริมระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยการใช้นวัตกรรม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.   
พัฒนาครู  และบุคลากรของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.   
พัฒนา  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และการแนะแนว
7.   
ส่งเสริมความร่วมมือ  และประสานสัมพันธ์ระหว่าง  บ้าน   ชุมชน  องค์กร และโรงเรียน
 
เป้าประสงค์
 
1.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
3.  นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
4.  นักเรียนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ตนถนัด
5.  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6.  นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆตามสภาพปัญหาของแต่ละคน
7.  โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการให้ความรู้และให้บริการแก่ชุมชนอย่างเหมาะสม