เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชศักดิ์ศรีมหาบุศย์

เนื้อร้อง ผอ.บวรสิทธิ์  หุตะเมขลิน
ทำนอง  อาจารย์ ปรีชา  เกียรติประวัติ
ทำนอง  อาจารย์ สุทธิพร ตันมงคล


         พวกเราเหล่าชาวมหาบุศย์            ล้วนบริสุทธิ์ใจกายทั้งชายหญิง
    รักการเรียนเพียรศึกษาไม่ประวิง         มารยาทดียิ่งน้อมนำวัฒนธรรมไทย
         พวกเราเหล่าชาวมหาบุศย์            ล้ำเลิศสุดกิจกรรมนำสมัย
    นิทานดีอาหารเด่นระบือไกล              ประชาธิปไตยเด่นหรูอยู่ทุกครา
    สหกรณ์นั้นหรือก็สูงส่ง                      เจตจำนงค์ฝึกไว้เพื่อภายหน้า
    หวังเศรษฐกิจของไทยได้พัฒนา        เราร่วมใจฟันฝ่าทั่วหน้ากัน
          พวกเราเหล่าชาวมหาบุศย์          ประเสริฐสุดสามัคคีมีแม่นมั่น
    ขอเทิดเกียรติศักดิ์ศรีสถาบัน             สืบต่อจากท่านพระครูพิทักษ์ถาวรคุณ