ครูประจำชั้นประถมศึกษา

นางสาวนุจรี แก้วบริบัติ
ครูประจำชั้น ป.1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอมรรัตน์ หิรัญรัตน์
ครูประจำชั้น ป.1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวิไล กระแจะจันทร์
ครูประจำชั้น ป.2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธนภรณ์ บินไชยะ
ครูประจำชั้น ป.2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพรวิมล พิศมัย
ครูประจำชั้น ป.3/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอังคนา เปล่งวาจา
ครูประจำชั้น ป.3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวภคนันท์รัตน์ สมบัติวงค์
ครูประจำชั้น ป.4/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุจิตรา สุภากริต
ครูประจำชั้น ป.4/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพัชรพร มอดมูล
ครูประจำชั้น ป.5/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนภาภรณ์ รักษามาตย์
ครูประจำชั้น ป5/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศิริพร นาใจยงค์
ครูประจำชั้น ป.6/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสิริลักษณ์ น้ำใส
ครูประจำชั้น ป.6/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2