ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                      โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  ตั้งอยู่เลขที่   711  ซอยอ่อนนุช  7  แขวงสวนหลวง      เขตสวนหลวง   กรุงเทพมหานคร   เป็นโรงเรียนสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ

          ตั้งขึ้นเมื่อวันที่    1   สิงหาคม   2477   มีฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล      อาศัยศาลาวัดมหาบุศย์เป็นสถานที่เรียน   ต่อมาในปี  2496   ท่านเจ้าอาวาส      พระครูพิทักษ์ถาวรคุณได้มอบที่ดินของวัดจำนวน   4  ไร่        2  งาน   40  ตารางวา   เพื่อตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลให้ใช้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาพร้อมทั้งเรี่ยไรเงินได้จำนวน      100,000   บาท   (หนึ่งแสนบาทถ้วน)    สร้างอาคารเรียนหลังแรก     ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนตั้งแต่     ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6