วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
วิสัยทัศน์
         โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  มุ่งมาตรฐานการศึกษา สู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
ใฝ่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาโรงเรียน

นฺตถิ ปฺญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 
คำขวัญโรงเรียน
 
เรียนรู้โลกกว้าง   เสริมสร้างวินัย   พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนคุณธรรม