ลูกจ้างชั่วคราว

นางทองจันทร์ พวงราช

นางสาวรุ่งอรุณ คะนานัน

นางสาวธนพร กาเหว่า

นางนุชจรีย์ แก้วเจริญ

นางสาวกนกวรรณ ทิมเสถียร

นางสาวรัญจวน สมบูรณ์

นายพรชัย ภู่อนุรักติ

นายประสาน ร่ำรวย

นางวิไล บำรุงนาม