ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวุฒิ พิชญบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-2565
ชื่อ-นามสกุล : นางบุษยา ทองมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ ฟักคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายชินกรณ์ แก้วรักษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2557
เบอร์โทรศัพท์ : 0231111483
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ แสวงการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552-2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมนา ธิกุลวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายแสงทอง ธาตุเสถียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิ เนยเขียว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546-2549
ชื่อ-นามสกุล : นางแสงระวี วาจาวุธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยรัตน์ พุทธชาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล สุขวิพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2534-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายบวรสิทธิ์ หุตะเมขลิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยุทธ บุณย์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527-2530
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีหยัด ท้าวสัน
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2524-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ สัตยุตม์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2501-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ มีชูเวช
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2497-2501
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ สัตยุตม์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2495-2497
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี รัตตทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2493-2495
ชื่อ-นามสกุล : นายทรัพย์ แจ้งสว่าง
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2486-2492
ชื่อ-นามสกุล : นายแฉ่ง บุญเฟื่องฟู
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2477-2485
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงศ์ เลิศชีวะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน