ครูพิเศษประถมศึกษา

นางสาวพรทิพย์ จงรักษ์
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์

ว่าที่ ร.ต.ภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิ่ง
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

นายประพัฒน์พงศ์ ภูวธน
ครูผู้สอนนาฏศิลป

นางสาวนุจรี แก้วบริบัติ
ครูบรรณารักษ์

นายณัฐพล จุ้ยหมื่นไวย์
ครูพละ