สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมาย
รัศมี                  หมายถึง  แสงสว่าง แสงแห่งปัญญา
กรอบลายไทย    หมายถึง  ยึดมั่นในความสามัคคีและความเป็นไทย
ส.ม.บ.               หมายถึง  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ)
มาคอสประจำโรงเรียน